Hướng dẫn trình tự, thủ tục vay vốn xây dựng nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng có Công văn số 76/BXD-QLN, ngày 01/7/2016 trả lời Cty CP Đầu tư tài chính Hưng Thịnh (gọi tắt là Công ty Hưng Thịnh), đề nghị hướng dẫn về việc vay vốn để đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội.

vayvon abf0
Nhiều người chưa nắm rõ quy trình, thủ tục vay vốn xây nhà ở xã hội

Ảnh minh họa

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng phân tích và hướng dẫn cụ thể như sau:

Theo văn bản số 05/CV-HT của Công ty Hưng Thịnh thì Công ty được UBND tỉnh Bình Phước giao làm chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội tại xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (gọi tắt là Dự án) tại Quyết định số 2975/QĐ-UBND ngày 28/12/2015; Dự án được phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 của UBND tỉnh Bình Phước. Do gói tín dụng hỗ trợ nhà ở 30.000 tỷ đồng dừng ký hợp đồng cam kết từ ngày 31/3/2016, để tiếp tục triển khai xây dựng Dự án nêu trên Công ty đề xuất được thế chấp dự án để vay vốn thương mại.

Theo quy định của pháp luật về nhà ở thì chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở được thế chấp dự án hoặc nhà ở xây dựng trong dự án tại tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam để vay vốn đầu tư dự án hoặc xây dựng nhà ở đó (Khoản 1, Điều 147 Luật Nhà ở 2014).

Điểm a, b, Khoản 1, Điều 148 Luật Nhà ở 2014 có quy định: “Trường hợp chủ đầu tư thế chấp một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư xây dựng nhà ở thì phải có hồ sơ dự án, có thiết kế kỹ thuật của dự án được phê duyệt và đã có Giấy chứng nhận hoặc quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

Trong trường hợp chủ đầu tư thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai xây dựng trong dự án thì ngoài điều kiện quy định tại Điểm a Khoản này, nhà ở thế chấp phải thuộc diện đã xây dựng xong phần móng theo quy định của pháp luật về xây dựng và không nằm trong phần dự án hoặc toàn bộ dự án mà chủ đầu tư đã thế chấp theo quy định tại Điểm a Khoản này”.

Đối chiếu với các quy định nêu trên thì Công ty thuộc diện được xem xét thế chấp dự án hoặc nhà ở xây dựng trong dự án tại tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam để vay vốn đầu tư dự án hoặc xây dựng nhà ở đó nhưng phải tuân thủ các điều kiện đã nêu tại Điểm a, b Khoản 1, Điều 148 Luật Nhà ở 2014.

Trình tự, thủ tục thế chấp dự án đầu tư xây dụng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TT-NHNN ngày 09/12/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn trình tự, thủ tục thế chấp và giải chấp tài sản là dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai.

Theo Xây dựng Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *